Precoce Uespelt 2015

„Den 10. Juli 2015 kruten d’Pompjeeë Besuch vun 2 Klass aus dem Precoce vun Uespelt.

No der Visite vum Pompjeesbau hunn déi 21 Kanner begeeschtert nogelauschtert wéi si d’Pompjeesgefierer an d’Asazmaterial erkläert kruten.

Précoce Uespelt 1

Précoce Uespelt 2

Natierlech war d’Freed grouss, wéi si sech zum Schluss konnten an de Pompjeescamion setzen a fir e puer vun hinne war spéitstens du kloer: “Wann ech grouss sinn, well ech Pompjee ginn!”