Pompjeeën Uespelt on Tour zu Wien

Vum 15.07 bis den 17.07 waren d’Pompjeeën Uespelt on Tour zu Wien.
Hei e klengen  Abléck. Merci jidderengem dee mat war, et waren e puer schéiner Deeg!
Wien 2017

Hëllef eis Hëllefen

Untitled Document Du bass tëscht 8 an 64 Joer, technesch intresséiert?

Du schaffs gären an enger engagéierter Equipe?

Du wëlls un ofwiesslungsräiche Formatiounen deelhuelen? Da mell dech bei eis, mir siche Leit wéi dech!
Alles wats de brauchs ass en Éischt Hëllef Diplom an eng gutt Portioun Motivatioun. De ganze Recht (Schutzkleedung, Formatioun, Assurance..) kriss de vun eis gestallt, fir optimal virbereed an den Asaz kënnen ze goen!
Bei Froe kanns de dech gären un eis wenden (Impressum).