Impressum

Pompjeeën Uespelt

Groussgaass L-5721 Aspelt Luxembourg

Adresse postale:
Pompjeeën Uespelt
8 Groussgaass
L-5721 Aspelt  Luxembourg

Tel: +352 23 66 75 97

Fax: +352 26 67 15 13

Email: infospa@pt.lu

Bankkonto: BGL BNP PARIBAS BGLL: IBAN LU52 0030 0314 2329 0000

Bankkonto: POST CCPL: IBAN LU85 1111 0533 9343 0000

Hëllef eis Hëllefen

Untitled Document Du bass tëscht 8 an 64 Joer, technesch intresséiert?

Du schaffs gären an enger engagéierter Equipe?

Du wëlls un ofwiesslungsräiche Formatiounen deelhuelen? Da mell dech bei eis, mir siche Leit wéi dech!
Alles wats de brauchs ass en Éischt Hëllef Diplom an eng gutt Portioun Motivatioun. De ganze Recht (Schutzkleedung, Formatioun, Assurance..) kriss de vun eis gestallt, fir optimal virbereed an den Asaz kënnen ze goen!
Bei Froe kanns de dech gären un eis wenden (Impressum).