Mannschaft

Aktive Mitglieder der Feuerwehr Aspelt

DSC_0015_ret.jpg111111111111

• Männliche Mitglieder ( 16 bis 65 Jahre ) 12

• Weibliche Mitglieder ( 16 bis 65 Jahre ) 7

• Jugendfeuerwehr ( 8 bis 16 Jahre ) 0

Total der Aktiven Mitglieder : 19

 

DSC_0012_b.jpg1111111111

Inaktive Mitglieder der Feuerwehr Aspelt

• Männliche Mitglieder ( 16 bis 65 Jahre ) 2

• Weibliche Mitglieder ( 16 bis 65 Jahre ) 2

• Männliche Mitglieder ( über 65 Jahre ) 8

• Weibliche Mitglieder ( über 65 Jahre ) 1

Total der Inaktiven Mitglieder : 13

Total der Mitglieder : 32

Hëllef eis Hëllefen

Untitled Document Du bass tëscht 8 an 64 Joer, technesch intresséiert?

Du schaffs gären an enger engagéierter Equipe?

Du wëlls un ofwiesslungsräiche Formatiounen deelhuelen? Da mell dech bei eis, mir siche Leit wéi dech!
Alles wats de brauchs ass en Éischt Hëllef Diplom an eng gutt Portioun Motivatioun. De ganze Recht (Schutzkleedung, Formatioun, Assurance..) kriss de vun eis gestallt, fir optimal virbereed an den Asaz kënnen ze goen!
Bei Froe kanns de dech gären un eis wenden (Impressum).